Contactformulier
info@igenia.be

(Ver)bouwen in 2021, deze zaken veranderen vanaf 2021! 28 oktober 2020

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning voldoen aan de BEN-eisen. Het E-peil wordt strenger, maar het S-peil voorlopig nog niet. Welke eisen en regels veranderen er mogelijk nog?

BEN-norm verplicht

Vanaf 2021 is de BEN-norm verplicht voor nieuwbouwwoningen. Dit betekent dat je woning moet voldoen aan de EPB-eisen. Zo moet je een maximaal E-peil van 30 en S-peil van 31 halen en een minimaal aandeel energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water uit groene energiebronnen halen. Heb je geen of onvoldoende hernieuwbare energie voorzien? Dan moet je voldoen aan een 10% strenger E-peil.

Strenger E-peil

Wie in 2020 een bouwaanvraag indiende, moest een maximaal E-peil van 35 halen. Doe je dat in 2021? Dan mag het maximaal E-peil van je nieuwbouwwoning nog maar E30 bedragen. Het E-peil zakt dus van E35 naar E30. Als je E-peil hoger is dan het maximale E-peil dat hoort bij het jaar waarin je je bouwaanvraag indiende, krijg je een boete.

Ook voor een ingrijpende energetische renovatie zakt het E-peil van 70 naar 60. Het gemiddelde E-peil na een renovatie lag al onder de E60. Hierdoor is de verstrenging makkelijk in te voeren en ook haalbaar voor verbouwers.  

Strenger S-peil uitgesteld

Normaal werd het S-peil vanaf 1 januari 2021 verstrengd van 31 naar 28. Maar de Vlaamse regering heeft besloten om de invoering hiervan uit te stellen. De verstrenging zou extra kosten met zich meebrengen: reken op zo’n 5% à 10% voor de extra zonwering, extra isolerende beglazing en duurdere isolatiematerialen die je nodig hebt om S28 te halen. Voorlopig blijft het S-peil nog 31 en wordt het pas ten vroegste in januari 2022 verstrengd. Goed nieuws dus voor wie in 2021 zijn bouwaanvraag indient.

Wat verandert er mogelijk nog?

Welke regels veranderen er mogelijk nog? Of wat mogen we nog verwachten in de toekomst? Een kort overzicht: 

EPC-labelpremie: De Vlaamse regering heeft een EPC-labelpremie aangekondigd. Erf of koop je een huis of appartement dat niet aan de energienormen voldoet? Dan kan je vanaf 2021 aanspraak maken op de nieuwe EPC-labelpremie als je binnen de vijf jaar een grondig energetische renovatie uitvoert. Je moet dit na vijf jaar aantonen aan de hand van een nieuw EPC. Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie.

Renteloos lenen tot 60.000 euro: Naast de EPC-labelpremie zal de renteloze energielening verhoogd worden tot 60.000euro. Momenteel kan enkel een prioritaire doelgroep renteloos lenen tot een bedrag van maximaal 15.000 euro. Vanaf 2021 krijgt iedereen die een woning koopt of erft deze mogelijkheid. Hoeveel je precies renteloos kan lenen hangt af van het EPC-label dat je haalt. Renoveer je een woning met label F of E naar label C? Dan kan je tot 30.000 euro lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label A 60.000 euro. 

6% btw voor sloop en heropbouw: In het nieuwe federale regeerakkoord staat dat het btw-tarief van 6% uitgebreid wordt naar heel België. Momenteel geldt het verlaagde btw-tarief voor slechts 32 centrumsteden. Je betaalt dan 6% in plaats van 21% btw als je je woning sloopt en heropbouwt. Vanaf wanneer deze uitbreiding voor het hele land geldt, is nog niet bekend. 

Geen stookolieketels meer bij nieuwbouw en IER: Er is ook sprake over een verbod op stookolieketels in nieuwbouwwoningen. Ook bij ingrijpende energetische renovaties (waarbij minstens 75% van de bestaande woning geïsoleerd wordt en het verwarmingssysteem vervangen wordt) zou je in de toekomst geen stookolieketel meer mogen plaatsen.

Geen aardgasaansluiting meer in verkavelingen: Mogelijk mogen nieuwe woningen in een verkaveling niet meer aansluiten op het aardgasnet, waardoor een condensatieketel op gas daar geen optie meer is. Je hebt dan nog de keuze tussen een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet indien dit in de buurt voorzien is. Vaak gaat het om projecten die worden uitgevoerd door bouwpromotoren.

 

bron: www.livios.be; www.vlaanderen.be;  www.energiesapren.be 

 

Elektriciteitsfactuur anders berekend vanaf 2022. 15 september 2020

Vanaf 2022 is pieken in de energieproductie en -consumptie vermijden de boodschap!
De Vlaamse energieregulator (Vreg) heeft beslist dat vanaf 1 januari 2022 onze bijdrage op de energiefactuur aan het elektriciteitsnet anders zal worden berekend.
Op deze manier hoopt de Vreg ons gedrag te wijzigen zodat we zelf pieken in ons stroomverbruik trachten te vermijden. Deze pieken belasten het net en kunnen in de toekomst wel eens tot grote kosten leiden.

Met het oog op de energietransitie worden de ‘netkosten’ (de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit) vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend. Dit is ook het geval voor een deel van de transmissiekosten. Op dit moment worden de nettarieven aangerekend op basis van de afgenomen kWh. Hoe meer u verbruikt, hoe hoger uw netfactuur. Dit verandert voor het deel ‘netkosten’ vanaf 2022. De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen, de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijven aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh.

Door meer lokale hernieuwbare energie, meer elektrische voertuigen en meer warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden én blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen.

Kosten aan het elektriciteitsnet vermijden

Dat alles kan leiden tot grote pieken in het gebruik van het net. Als dat niet verandert, kan een verzwaring van ons elektriciteitsnet nodig zijn om die pieken op te vangen. Dat zou een enorme kost zijn.  De overheid probeert dat te vermijden door ons prikkels te geven om ons gedrag te veranderen: wie dergelijke stroompieken veroorzaakt, zal in de toekomst meer moeten betalen. Of omgekeerd: wie zijn stroomverbruik meer gelijkmatig spreidt in de tijd, zal minder moeten betalen. Dat zegt althans de Vreg, de Vlaamse energieregulator.

Ongeveer twintig procent van onze elektriciteitsfactuur bestaat uit netkosten. Dat is dus onze bijdrage om het elektriciteitsnet te onderhouden. Tot nu toe worden die netkosten berekend in functie van wat we in een jaar aan stroom verbruiken. Vanaf 2022 wordt dat anders. Het is namelijk niet de hoeveelheid stroom die we op een jaar verbruiken, die het net dreigen te overbelasten, het zijn de pieken in ons gebruik van het net.

Pieken vermijden

Daarom zal de netkost op onze factuur vanaf 2022 afhangen van de pieken in ons verbruik. (Of in onze stroomproductie, voor wie zelf elektriciteit produceert.) Wie tegelijk de elektrische oven, de waterkoker, het strijkijzer en de vaatwasmachine inschakelt, zal een piek veroorzaken in zijn verbruik en zal voor zijn netkost van die maand meer moeten betalen.   

De Vreg zelf zegt dat de nieuwe tarifering voor een gemiddeld gezin tot een besparing kan leiden van zowat 50 euro per jaar, op een jaarlijkse factuur van 852 euro. De Vreg werkt daarvoor met een model waarbij een gezin tot een maandpiek gaat van 3,15 kW (kilowatt). Let wel: dit geldt enkel voor wie een digitale meter heeft want je hebt zo'n meter nodig om de pieken te registreren. Wie nog een oude, analoge meter heeft, zal (voorlopig) een forfait moeten betalen.

Minimumbijdrage van iedereen

In het model van de Vreg zal elk huishouden vanaf 2022 een minimumbijdrage moeten betalen die overeenkomt met een piekverbruik van 2,5 kW.  Ook als het gezin in kwestie onder die piek blijft. De nieuwe manier van bijdragen in de netkosten zal in de praktijk nadelig zijn voor wie op dit moment een heel laag jaarverbruik heeft en daardoor op dit moment weinig betaalt aan netkosten. Denk aan kotstudenten bijvoorbeeld of mensen met een tweede verblijf.

Een piek is een piek

Of de nieuwe tarifering voor een gemiddeld gezin een besparing zal zijn, zal nog moeten blijken. Met een paar elektrische toestellen samen, vooral toestellen die warmte produceren, zit je snel aan een piek boven 3,15 kW. En er is nog iets. Het moment waarop je de piek veroorzaakt, wordt (voorlopig) niet in rekening gebracht. Of je nu een piek in je eigen verbruik veroorzaakt op een moment dat ook heel wat andere mensen stroom verbruiken of op een moment dat iedereen slaapt, maakt niets uit. Een piek is een piek en wordt als zodanig verrekend. Op termijn kan dat worden aangepast en kan het tijdstip van verbruik wel een rol spelen, maar bij de invoering in 2022 zal dat nog niet het geval zijn.

 

bron: vreg.be - toekomst nettarieven capaciteitstarief; vrt.be

Stand van zaken keuring privéwaterafvoer 15 september 2020

Wij informeren u graag over de keuring van privé-riolering en hoe het momenteel gesteld is hiermee.

In totaal werden er meer dan 90.000 VLARIO-keuringen uitgevoerd tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2020. De meeste keuringen gebeuren naar aanleiding van nieuwbouw of afkoppeling. Dit jaar werden er tot medio 2020 meer dan 7.500 keuringen uitgevoerd waarvan 53% i.k.v. nieuwbouw/herbouw, 39% i.k.v. een afkoppelingsproject en 7% voor belangrijke wijzigingen.

Op 18 maart werden de keurders gevraagd hun keuringsactiviteiten uit te stellen omwille van de corona-maatregelen die de overheid nam. Vanaf 30 maart was het mogelijk om enkel dringende keuringen uit te voeren van niet bewoonde panden, waarbij niemand aanwezig is. Op 16 april werden alle keuringen van niet bewoonde panden toegelaten waarbij niemand aanwezig is. Vanaf 4 mei was het terug mogelijk om keuringen uit te voeren van bewoonde panden, mits inachtneming van opgelegde beschermingsmaatregelen. Deze beschermingsmaatregelen zijn vandaag nog steeds van kracht.

Conform/niet-conform

Van de uitgevoerde keuringen in 2020 blijkt dat bijna 7% van de keuringen niet conform bevonden zijn. 3% van de keuringen i.k.v. nieuwbouw/herbouw waren niet conform, voor afkoppelingen ligt het percentage hoger, namelijk bijna 12 % van deze keuringen waren niet conform. Dit is een stijging van bijna 9% t.o.v. 2019.

Conform met aandachtspunten (oranje attest)

Indien de keurder aangeeft op het keuringsformulier dat iets ‘niet ok’ is, resulteert dit in een oranje attest om een signaal te geven aan de gemeente en rioolbeheerder. Van de bijna 4.100 keuringen die uitgevoerd werden i.k.v. nieuwbouw/herbouw werd in 15% van de uitgevoerde keuringen een oranje attest (conform met aandachtspunten) afgeleverd. Voor 25% van deze gevallen was het ontbreken van de verplichte infiltratievoorziening de oorzaak. Vanaf 2021 zal het ontbreken van de verplichte infiltratievoorziening leiden tot een niet-conformiteit.

Indien de gemeente/rioolbeheerder een septische put voor zwart water verplicht in centraal of collectief geoptimaliseerd buitengebied, is dit momenteel geen afkeurcriteria. Vanaf 1 januari 2021 kan dit mee opgenomen worden als afkeurcriteria.

Septische put in collectief te optimaliseren buitengebied

De plaatsing van een septische put is verplicht in collectief te optimaliseren buitengebied. Hierop dienen zowel zwart als grijs water aangesloten te worden. Een van de meest voorkomende fouten die leiden tot niet-conformiteit is het niet aansluiten van het grijs water. We richten ons op de keuringen in dit collectief te optimaliseren buitengebied in kader van eerste ingebruikname om de resultaten te bespreken waarbij de plaatsing van een voorbehandelingsinstallatie verplicht is. Deze cijfers zijn van toepassing op bijna 400 nieuwbouw/herbouw keuringsdossiers in collectief te optimaliseren buitengebied. 50 dossiers werden afgekeurd.

Infiltratievoorziening bij nieuwbouw

We stellen vast voor 4% van de keuringen i.k.v. nieuwbouw/herbouw dat de verplichte infiltratievoorziening niet geplaatst werd. In 2019 was dit nog 7% en bij de invoering van de GSV Hemelwater in 2014 zelfs 20%. Vanaf 1 januari 2021 zal de afwezigheid van een infiltratievoorziening bij een keuring type nieuwbouw/herbouw leiden tot afkeur.

Bron: www.vlario.be

Nieuwe vestiging iGenia! 1 september 2020

iGenia bv heeft een nieuwe vestiging die zicht bevindt in het hart van de Vlaamse Ardennen (Geraardsbergen) welke zich hoofdzakelijk zal toespitsen op de stabiliteitsberekeningen.

De vestiging in Herzele (Woubrechtegem) waar iGenia begonnen is, blijft de hoofdzetel en het kloppende hart van het bedrijf.

Op beide vestigingen kan u terecht met al uw vragen over veiligheidscoördinatie, EPB, EPC, stabiliteit, ventilatieverslaggeving, blowerdoor, etc.

Op deze manier kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn met een persoonlijke en snelle dienstverlening.

Prijsstijging pur en pir isolatie 18 augustus 2020

In België behoren pur en pir isolatie tot de meest gebruikte isolatiematerialen voor zowel gevel-, dak- als vloerisolatie.
De prijs van deze materialen was de afgelopen jaren reeds veelvuldig punt van discussie.

Reeds in 2016 was er een forse prijsstijging door een schaarste aan grondstoffen (o.a. MDI, het hoofdbestanddeel voor de productie van pur/pir) ten gevolge van een reeks incidenten waaronder:

Explosie en brand op een site van BASF in Duitsland

Chemisch incident op een site van Wanhau Chemical Group in China

Nieuwe productielijnen voor aanmaak MDI welke vertraging opliepen bij BASF en DOW Chemical

Toenemende vraag naar grondstoffen op de wereldmarkt welke de productie overstijgt

...

Door de schaarste aan grondstoffen stijgt de prijs van de afgewerkte producten. De fabrikanten/leveranciers rekenen deze prijsstijging door aan de klanten/aannemers.

Bovenop de prijsstijging door schaarste van grondstoffen komt dat er in deze droge periode veel leveranciers een "droogtetoeslag" aanrekenen.
Dit o.a. doordat schepen niet over alle waterwegen kunnen varen met hun maximale capaciteit waardoor voor dezelfde hoeveelheid bouwmateriaal meer transportkosten zijn.

De huidige prijsstijging zal vermoedelijk in de loop van september/oktober 2020 komen.

Bron: De Tijd

 

Einde premie dakisolatie voor doe-het-zelvers. 10 augustus 2020

Nog tot eind 2020 (factuur aankoop 2020) kan je voor dakisolatie een premie krijgen als u deze zelf plaatst. Vanaf 2021 enkel nog voor isolatie geplaatst door een aannemer.

 

De Vlaamse Regering besliste onlangs dat de premie voor door uzelf geplaatste dakisolatie vanaf 2021 verdwijnt. Deze premie bedraagt 2€/m² indien de isolatie een Rd-waarde heeft van minimum 4,50m²K/W.

Vanaf 2021 geven de netbeheerders wel nog premies voor werken in bestaande woningen indien deze uitgevoerd worden door aannemers. Dit is zo voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, HR-beglazing, zonneboiler, warmtepompen en warmtepompboilers.

 

Meer info over de premies vanaf 2021 kan u vinden op Premies netbeheerder 2021.

 

Bron: Vlaams Energieagentschap

Nieuwe look voor iGenia 8 juli 2020

Vanaf heden zal u iGenia niet enkel herkennen aan de knowhow, snelle service en de correcte prijzen maar ook aan onze volledig nieuwe look.

Niet enkel de website, logo en onze documenten kregen een grondige opfrisbeurt maar ook de basis van onze samenwerking kent een vooruitstrevende aanpak!

Inzetten op zonne-energie. 6 juni 2020

Geen terugdraaiende teller maar wel een investeringspremie voor zonne-energie vanaf 1 januari 2021.

 

Indien je na 1 januari 2021 zonnepanelen zou in gebruik nemen kan je spijtig genoeg niet meer genieten van de terugdraaiende elektriciteitsmeter.
Er is echter ook goed nieuws, wie na deze datum nieuwe zonnepanelen (met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10kVA) in dienst neemt kan daarvoor een investeringspremie krijgen. Op deze manier wil Vlaams minister van Energie Zuhal Demir investeringen in zonne-energie voor iedereen aantrekkelijk houden.

 

bron: Vlaams Energieagentschap

 

1 Jaar uitstel verlaging S-peil. 1 juni 2020

De Vlaamse regering heeft beslist dat deze verstrenging van het S-peil (schilpeil) pas ten vroegste voor januari 2022 zal zijn, goed nieuws dus als u nog in 2021 een woning zou willen bouwen.
Deze verstrenging van S31 naar S28 was oorspronkelijk reeds voor januari 2021 voorzien maar zal dus uitgesteld worden.

 

Hieronder kort uitgelegd wat de impact kan zijn van deze verstrenging naar S28.

S-peil staat voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil, deze kan o.a. beïnvloed worden door:

  • isolatie van de gebouwschil zoals vloeren, muren, daken, buitenschrijnwerk, etc.
  • Compactheid van uw gebouw, verhouding van het volume tot de vierkante meters verliesoppervlakte.
  • Aard van uw woning, van minder presterend naar beter: open bebouwing, half-open bebouwing tot gesloten bebouwing.
  • Kans op oververhitting, een te hoge oververhittingsindicator zal een negatieve invloed hebben op het S-peil.

Als we moeten streven naar S28 zullen we dus één of meerdere van de bovenstaande zaken moeten aanpakken, dit kan door o.a.:

  • Meer isolatie te voorzien, dit effect is echter beperkt, men kan niet oneindig blijven isoleren.
  • Performant buitenschrijnwerk voorzien, betere profielen en driedubbele beglazing in plaats van dubbele beglazing.
  • Compacter bouwen, verhouding geveloppervlakte t.o.v. volume beperken, dit is een stap welke voornamelijk bij de architect zal liggen.
  • Kans op overhitting minimaliseren door oriëntatie, zonwering, creëren van schaduwvlakken, etc.

 

Bron: Vlaams Energieagentschap

Indientermijn EPB-aangifte tijdelijk opgeschort i.f.v. Corona 15 maart 2020

Om verslaggevers en aangifteplichtigen enig comfort te bieden en alle partijen extra tijd te geven om de EPB-aangifte correct op te maken, besliste het Vlaamse Parlement om de indientermijn die het Energiedecreet vastlegt, tijdelijk te verlengen.

De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte wordt opgeschort gedurende de periode van de noodsituatie. De noodsituatie loopt momenteel van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020.

Dat betekent dat het toegestaan is om de EPB-aangiften van dossiers waarvan de uiterste indientermijn verstrijkt tijdens de noodsituatie, 120 dagen later in te dienen dan de uiterste indiendatum die het Energiedecreet vastlegt.

Het Vlaams energieagentschap (VEA) stemt haar handhaving op de tijdige indiening van een EPB-aangifte uiteraard af op deze beslissing.

Bron: Vlaams Energieagentschap

Aantal EPB-aangiftes met Zonne-panelen blijft in stijgende lijn. 27 januari 2020

Net zoals de afgelopen jaren blijft het aantal bouwheren die investeren in een PV-installatie in stijgende lijn.

 

Waar in 2015 nog maar bij 54% van de bouwaanvragen hernieuwbare energie (HE) werd toegepast steeg dit in 2016 en 2017 naar 76%.
De Cijfers tonen aan dat deze trend is doorgezet tot zelfs 95% in 2018.

In 70% van deze projecten werd er gekozen voor enkel PV-panelen, in 22% van de projecten werd er gekozen voor de combinatie PV-panelen met warmtepomp.
In 2018 waren er nog slechts 8% van de aanvragen welke niet voldeden aan de eis hernieuwbare energie.

 

bron: Vlaams Energieagentschap - EPB cijferrapport