Ventilatieverslaggeving: zorg voor een gezond en comfortabel binnenklimaat

Sinds 2016 is bij elke bouwaanvraag, voor een nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie, het aanstellen van een ventilatieverslaggever verplicht. Een goede ventilatie-installatie is immers essentieel voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Het vermindert niet alleen de kans op vocht- en andere problemen, maar verhoogt ook het comfort van de gebruikers.

In Vlaanderen zijn sinds 2006 minimale ventilatie-eisen van kracht voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Hierbij is een meetrapport van de installateur verplicht. In het verleden was de controle van het ventilatiesysteem door een onafhankelijke instantie niet verplicht. Dit is echter veranderd sinds 2016, toen de ventilatieverslaggeving verplicht werd.

De ventilatieverslaggeving bestaat uit twee delen: het ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag.

Ventilatievoorontwerp

De ventilatieverslaggever stelt in overleg met het bouwteam een gedetailleerd ventilatieontwerp op dat voldoet aan de EPB-wetgeving. Hierbij worden aspecten zoals de plaatsing van de ventilatiekanalen, de diameter ervan en de locaties van de toe- en afvoermondjes bepaald, evenals de openingen onder binnendeuren. Dit ventilatievoorontwerp wordt afgerond met een officieel certificaat dat ook vereist is voor de EPB-verslaggeving.

Ventilatieprestatieverslag

Wanneer de installateur het ventilatiesysteem heeft afgesteld en de toe- en afvoerdebieten in balans zijn geregeld, voert een onafhankelijke partij, zoals iGenia, een controlemeting uit. Deze meting wordt aangekondigd bij een kwaliteitskader dat op zijn beurt een controle kan uitvoeren. Door het uitvoeren van deze controlemetingen, bent u als bouwheer zeker dat de gerapporteerde gegevens correct zijn.

Indien de resultaten van de controlemeting niet voldoen, heeft u de mogelijkheid om aanpassingen te doen en een nieuwe meting in te plannen. Als de resultaten wel voldoen, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgemaakt en aan u overhandigd. Dit verslag is onder andere nodig om de EPB-verslaggeving te kunnen afronden.

Op zoek naar de prijzen?

Hoe gaat iGenia te werk?

Bij iGenia stellen we in samenspraak met u, de architect en eventuele uitvoerders een ventilatievoorontwerp op. Naast de nodige plannen en schema’s geven we ook meteen enkele tips en aandachtspunten mee om alles vlot te laten verlopen.

Het is mogelijk dat tijdens het bouwen van uw woning wijzigingen worden doorgevoerd die invloed hebben op het ventilatiesysteem en dus ook op de EPB verslaggeving van uw woning. Bij wijzigen bespreekt u dit best zo spoedig mogelijk met iGenia zodat de nodige aanpassingen kunnen gebeuren. Wanneer het ventilatiesysteem operationeel is, zal de controlemeting door ons worden ingepland.